Σας ενημερώνουμε ότι για τη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του Ν.Δ. 2592/1953 (Α’ 254), στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Τμήματα, καθιερώθηκε η Λίστα Χειρουργείου με το αρ. 58 του Ν. 4368/2016.

Η λίστα χειρουργείου, είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η κατόπιν ιατρικής τεκμηρίωσης αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Πρωϊνών – Απογευματινών).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων ανάλογα με την εκτίμηση της σοβαρότητας των περιστατικών και τη δυνατότητα χρόνου αναμονής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη & η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη & η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3 – 6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7 – 12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12 – 24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες & πάνω

 

 Ο ασθενής ενημερώνεται έγκαιρα για τον μοναδικό κωδικό αριθμό που δίνεται κατά την εγγραφή του για την ένταξη του στην Λίστα Χειρουργείου, για κάθε μεταβολή που τον αφορά και αντιστοίχως ο ίδιος οφείλει να ενημερώσει σε περίπτωση κωλύματός του.