ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δείτε το έγγραφο

Τεχνικές προδιαγραφές μηχανήματος YAG LASER

Τεχνικές προδιαγραφές αναισθησιολιγικού μηχανήματος

Τεχνικές προδιαγραφές μηχανήματος φωτοπηξίας GREEN LASER

Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος οπτικών πεδίων