ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείτε το έγγραφο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δείτε το έγγραφο

 Τελικές  προδιαγραφές αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων

 Πρακτικό επιτροπής

 Γνωμοδότηση Διευθυντή