ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δείτε τη Διακύρηξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 8326 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ