ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ)

Δείτε τη διακήρυξη