ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε τη διακήρυξη