ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ELVIRA ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Δείτε τη Διακήρυξη