Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας Προκυρήσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του
είδους «Χειρουργικά Μοσχεύματα (Πλέγματα)»