Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας Προκυρήσει: Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για «Υπηρεσίες
Διαχείρισης Εγκαταστάσεων για την Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής »

Δείτε τη Διακύρηξη