Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας Προκυρήσει: Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους
«Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων»

Δείτε τη Διακύρηξη