ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ή ΣΙΤΙΣΗΣ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ

Δείτε το έγγραφο

Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση